Uslovi


Vrati se na naslovnu stranicu

Uslovi korišćenja Prodajne akcija “Doniraj Dell i Ostvari Popust”1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA

Dell Emerging Markets EMEA, Josipa Marohnica 1, Zagreb

2. VREME TRAJANJA AKCIJE

Prodajna akcija “Doniraj Dell i Ostvari Popust” (u daljem tekstu: Akcija) traje od 17.06.2020. godine do 31.07.2020. godine u 23:59h.

3. MESTO ORGANIZOVANJA

Akcija se organizuje na celoj teritoriji Republike Srbije.

4. OPIS I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

Akcija je definisana doniranjem modela Dell računara te ostvarivanjem popusta na nove modele Dell računara. U Akciji mogu učestvovati sva pravna lica koja su prijavljena u Agenciju za privedne registre u Republici Srbiji i koji u periodu od 17.06. do 31.07.2020. godine doniraju sledeće modele Dell računara:

- Dell Latitude 5400 Business Laptop (CPU: Intel® Core™ i3, Memorija: 4GB, Hard Disk: 256 GB HDD ili 512GB SSD

- Dell Precision 3000 Series (sa neintegrisanom grafičkom karticom) CPU: Intel® Core™ i3, Memorija: 8GB, Hard Disk: 512GB SSD, Ekran: 15”

- Dell OptiPlex 3070 Desktop Computer (sa monitorom) (Sa monitorom), CPU: Intel® Core™ i3, Memorija: 4GB, Hard Disk: 256 GB HDD ili 512GB SSD

Nakon popunjavanja forme za prijavljivanje Rukovodilac Obrade Podataka o Ličnosti će konktaktirati pravno lice koje je popunilo formu radi preuzimanja i provere opreme, te ukoliko je oprema:

- upotrebljiva za korišćenje

- poseduje instaliran Windows operativni sistem

- nije neupotrebljiva, vidno fizički oštećena ili neočišćena ili nije obuhvaćena navedenim specifikacijama

pravno lice ostvaruje popust u iznosu od 50 eura po kupovini novih računara istih modela navedenih u specifikaciji, u vremenskom rodu od 17.06. do 31.07.2020 godine, preko jednog od ovlašćenih partnera Dell Emerging Markets EMEA:

- Oblak tehnologije (kontakt: Sajatovic, Aleksandar )

- Informatika (kontakt: Sajatovic, Aleksandar )

- Aigo (kontakt: Sajatovic, Aleksandar )

Dell Emerging Markets EMEA će kontaktirati pravno lice povodom ostvarivanja popusta nakon što Rukovodilac Obrade Podataka o Ličnosti preuzme opremu i proveri ispravnost donirane opreme. Popust kod ovlašćenog partnera pravno lice može iskoristiti do 31.07.2020.godine.

Nakon popunjavanja forme za prijavljivanje, Rukovodilac Obrade Podataka o Ličnosti definisan u ovim Uslovima Korišćenja će kontaktirati pravno lice u vezi sa akcijom i preuzeti opremu. Rukovodilac Obrade Podataka o Ličnosti preuzima na sebe obavezu da isporuči doniranu opremu deci iz materijalno ugroženih porodica preko jedne od osnovnih ili srednjih škola u Srbiji, uz potvrdu da je oprema isporučena.

U Akciji mogu učestvovati sva pravna lica u Republici Srbiji upisana u Agenciju za Privredne Registre u Srbiji koji popune formu za prijavljivanje na ovoj web stranici i ostave svoje lične podatke: ime i prezime, naziv kompanije, adresu kompanije, poslovnu e-mail adresu i kontakt telefon.

5. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Organizator ove Akcije će lične podatke učesnika koristiti isključivo u skladu sa navedenim svrhama korišćenja u Uslovima Korišćenjima. Pristup podacima i rukovođenje podacima o ličnosti u ime kompanije Dell Emerging Markets EMEA ima samo Rukovodilac Obrade Podataka o Ličnosti, marketinška agencija „MPG Plus“ d.o.o. Beograd i njima se pristupa prilikom prikupljanja informacija o Pravnim licima koje žele da učestvuju u donaciji IT opreme. Kako MPG Plus d.o.o. obrađuje i koristi vaše podatke definisano je delom „Politika Privatnosti“ u nastavku ove stranice.

Učestvovanjem u Akciji, podrazumeva se da je Učesnik dao sledeću izjavu u smislu propisa o Zaštiti podataka o ličnosti:

“Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Akcije a da moje odgovore i moje podatke, koje sam dostavio/dostavila u Akciji, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti u svrhu i za potrebe koje su navedene u okviru Uslova Korićenja ove akcije i da se u druge svrhe ne može koristiti.“

5.1. RUKOVODILAC PODACIMA O LIČNOSTI:

Pristup podacima o učesnicima ima MPG PLUS d.o.o. Beograd, Milana Tankosića 8, 11120 Beograd, PIB: 104868250 zzpl@mpg.rs, +381 11 2619 887

5.2. PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

Pravo na obaveštenje o obradi

Lice ima pravo da zahteva da ga rukovodilac istinito i potpuno obavesti o tome:

- da li rukovodilac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade obavlja;

- koje podatke obrađuje o njemu; od koga su prikupljeni podaci o njemu, tj. ko je izvor podataka;

- u koje svrhe obrađuje podatke o njemu; po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu; u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;

- ko su korisnici podataka o njemu;

- koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;

- u koje svrhe se koriste podaci o njemu;

- po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;

- kome se podaci prenose;

- koji podaci se prenose;

- u koje svrhe se podaci prenose;

- po kom pravnom osnovu se podaci prenose;

- u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

5.3 PRAVO LICA NA BRISANJE PODATAKA

Pravo na brisanje podrazumeva da lice na koje se podaci odnose ima pravo da se podaci o njemu brišu od strane rukovaoca. Pri tome, rukovodilac je dužan da bez odlaganja podatke izbriše: ako podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni, ako je lice na koje se podaci odnose opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, ako je lice na koje se podaci odnose podnelo prigovor na obradu, ako su podaci o ličnosti nezakonito obrađivani, ako podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca i ako su podaci o ličnosti prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva.

6. SVRHE KORIŠĆENJA PODATAKA

Dell Emerging Markets EMEA prikupljaju i obrađuju lične podatke o vama (npr. informacije pomoću kojih vas mogu direktno ili indirektno prepoznati, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, odnosno naziv kompanije ako je u nazivu lični podatak i ostali lični podaci ako ih iznosite, a prijavljujete se za učestvovanje na događajima (“Lični podaci“), u slučajevima kada koristite formu za prijavljivanje na ovoj stranici.

Pristankom na popunjavanje Ličnih Podataka u formi za prijavljivanje na ovoj stranici pristajete da se vaši podaci mogu koristiti u svrhe:

- vašeg identifikovanja povodom kontaktiranja u vezi sa Akcijom

- pomoći u vidu tehničke podrške ili pitanja koje možete imati

- boljeg predviđanja sadržaja i marketinških aktivnosti koje bi mogle da vas interesuju, koje uključuje slanje promotivne komunikacije, ciljanog oglašavanja i prezentovanja relevantnih ponuda

- identifikovanja ili sprečavanja prevara

7. ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije povodom Akcije rešava Rukovodilac Obrade Podataka o Ličnosti MPG Plus d.o.o. Rukovodilac je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Rok može biti produžen za još 60 dana, ukoliko je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Žalbe i reklamacije se šalju na: zzpl@mpg.rs

8. PRAVILA I NJIHOVE IZMENE

Organizator zadržava pravo da izmeni Uslove Korišćenja u svakom trenutku dok traje Akcija. Ukoliko se u vezi sa Akcijom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu dobiti na e-mail adresi kontakt@donirajdell.rs.

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornost za:

-(ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju

Svaki učesnik je lično odgovoran i obavezan da prilikom učešća u Akciji ne koristi neovlašćeno tuđu e-mail adresu, telefon ili lične podatke i u pogledu toga Organizator ne može snositi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao učesnik. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju samog web sajta. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova učesnik prima k znanju da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

Učešće u Akciji zavisi i od kapaciteta servera, odnosno zasićenosti mreže, pa shodno tome, gore navedene okolnosti povremeno mogu negativno uticati na pristup Akciji.

U Beogradu, 17.06.2020. godine

Dell Emerging Markets EMEA

Organizator

Josipa Marohnica 1, Zagreb, anamarija.lenardic@dell.com

Politika Privatnosti na web sajtu DonirajDell.rs1. RUKOVODILAC OBRADE LIČNIH PODATAKA

Društvo MPG Plus d.o.o. Beograd, Milana Tankosića 8, 11120 Beograd, Srbija, PIB: 104868250, Telefon: +381(0)11 2619 799, e-mail: officebox@mpg.rs poštuje vašu privatnost i obavezuje se da će je zaštititi tokom i nakon vaših poseta ovoj Web stranici (dalje u tekstu „Stranica“). U tom smislu, MPG Plus d.o.o. Beograd deluje kao rukovodilac obrade (“Rukovodilac obrade podataka“) u ime kompanije Dell Emerging Markets EMEA za vreme trajanja ove Akcije. Takođe, MPG plus d.o.o preuzima na sebe obavezu da isporuči doniranu opremu deci iz materijalno ugroženih porodica preko jedne od osnovnih ili srednjih škola u Srbiji, uz potvrdu da je oprema isporučena.

Ova pravila privatnosti (“Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom ličnih podataka.

2. VRSTE LIČNIH PODATAKA KOJE ĆE BITI OBRAĐIVANE

MPG Plus d.o.o. Beograd prikuplja i obrađuje lične podatke o vama (npr. informacije pomoću kojih vas mogu direktno ili indirektno prepoznati, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, odnosno naziv kompanije ako je u nazivu lični podatak i ostali lični podaci ako ih iznosite, a prijavljujete se za učestvovanje na događajima (“Lični podaci“), u slučaju kada ispunjavate obrazac prijave (formu za prijave) za učestvovanje u Akciji.

MPG Plus d.o.o. Beograd neće i ne može prikupljati Lične podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Lične podatke prikupljene putem informacionih sistema i programa koji se koriste za rad Stranice, čiji je prenos inherentan korišćenju digitalnih komunikacionih protokola (npr. IP adrese kod prijave u formu za prijavu) i neće zahtevati više informacija nego što je potrebno za učestvovanje u određenim aktivnostima. Ako ne želite da nam date Lične podatke (osim Ličnih podataka koji se odnose na upotrebu digitalnih komunikacionih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posete Web stranici), i dalje možete pristupiti našoj Stranici, ali nećete moći izvršiti prijavu u formi za prijavljivanje.

3. KOLAČIĆI

Kolačići (eng. cookies) su tekstualni fajlovi koji se koriste da skladište male količine informacija. Kolačići su skladišteni na vašem uređaju kada se Web stranica učita na pretraživaču putem kojeg posećujete ovu Web stranicu. Ovi kolačići pomažu nam da učinim da Web stranica funkcioniše ispravno, da ga učinimo više sigurnim, da pružimo posetiocima bolje korisničko iskustvo, da razumemo kako Web stranica funkcioniše i da analiziramo šta dobro radi i gde treba učiniti poboljšanja na Web stranici.

Kako koristimo kolačiće?

Kao i većina internet servisa, naša Web stranica koristi analitičke kolačiće prvog lica (eng. first-party analytics cookies) i kolačiće trećeg lica (eng. third-party cookies) iz nekolicine razloga.

Analitički kolačići prvog lica su neophodni za pravilno funkcionisanje web stranice, i oni ne prikupljaju nijedan od vaših ličnih identifikujućih podataka.

Kolačići trećeg lica na našoj web stranici koriste se za razumevanje kako web stranica funkcioniše, kako vi ostvarujete interakciju sa našom web stranicom, i čine da naši servisi budu sigurni, za pružanje reklama koji su vama relevantni, i generalno omogućavaju da vam pružimo bolje i poboljšano korisničko iskustvo i bolje, brže buduće interakcije sa našom Web stranicom.

Zakon o elektronskim komunikacijama kaže da na Vaš uređaj možemo da sačuvamo kolačiće ako su oni nužno potrebni za rad ove web stranice. Za sve ostale vrste kolačića potreban je Vaš pristanak.

Ova stranica koristi različite vrste kolačića:

• Nužni kolačići

Nužni kolačići pomažu da web stranica bude korisna, pružajući osnovne funkcije kao što su navigacija po stranici i pristup bezbednim delovima web lokacije. Web lokacija ne može pravilno funkcionisati bez ovih kolačića. Potrebni kolačići mogu se čuvati nezavisno od pristanka korisnika Stranice u skladu sa zakonskim propisima.

Naziv kolačića: PH_HPKSI_CHECK Svrha: Neophodno za korisničku pretragu. Koristi se za normalno funkcionisanje web stranice. Trajanje: sesija

Naziv kolačića: cookieControl i cookieControlPrefs Svrha: Potrebno je prihvatiti privilegiju kolačića. Trajanje: 30 dana

• Analitički kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web stranicu, kao što su stranice koje ljudi najviše posećuju. Koristimo ih za poboljšanje funkcionisanja naše web stranice. Međutim, neki od njih mogu biti kolačići trećih strana, a informacije koje prikupljamo mogu se klasifikovati u nam nepoznate svrhe kao vlasnike Web lokacije. Za više informacija pogledajte smernice o privatnosti ovih trećih proizvođača.

Naziv kolačića: _ga Svrha: Koristi Google Analitics za razlikovanje korisnika Trajanje: podrazumevano ističe nakon 2 godine. Zasnovana je na saglasnosti ispitanika.

Naziv kolačića: _gat Svrha: Koristi Google Analitics za regulisanje stopa zahteva Trajanje: privremeni kolačić, ističe posle 1 minuta. Zasnovana je na saglasnosti ispitanika.

Naziv kolačića: _ _ utma Svrha: Koristi Google Analitics za razlikovanje korisnika i sesija Trajanje: 2 godine od postavljanja / ponovnog aktiviranja. Ovaj kolačić se ponovo aktivira svakog puta kada se podaci šalju Google Analitici.

Naziv kolačića: _ _ utmb Svrha: Koristi Google Analytics da određivanje novih sesija / poseta Trajanje: 30 minuta od postavljanja / ponovnog aktiviranja. Ovaj kolačić se ponovo aktivira svakog puta kada se podaci šalju Google Analitici

Naziv kolačića: _ _ utmz Svrha: Koristi Google Analitics za određivanje izvora saobraćaja na web sajtu Trajanje: 6 meseci od postavljanja / ponovnog aktiviranja. Ovaj kolačić se kreira kada javascript biblioteka izvršava komandu i ponovno se aktivira svaki put kada se podaci pošalju ka Google Analitici

• Marketing kolačići

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posetilaca putem web stranica. Namera je prikazati oglase koji su relevantni za određenog korisnika i ohrabriti ih da učestvuju, što je važno za treće oglašavače.

Naziv kolačića: IDE, DSID Namena: Ciljani oglasi koji se mogu prikazivati na osnovu prethodnih poseta ove web stranice. Na primer, oglasi o temi za koje ste izrazili interesovanje tokom pregledavanja naše web stranice mogu se prikazivati širom interneta. Pored toga, ovi kolačići određuju stopu konverzije oglasa posluženih korisniku. Ove kolačiće postavila je treća strana (DoubleClick) i koriste se za pružanje ciljanih oglasa koji su relevantni za vas širom weba. Trajanje: DSID ističe nakon 1,5 godina / IDE ističe posle 1,5 godine, na osnovu saglasnosti ispitanika

Naziv kolačića: _gcl Namena: Određivanje koliko je puta, nakon klika na reklamu iz Google Ads mreže, korisnik preuzeo akciju na web sajtu Trajanje: privremeni kolačić

Naziv kolačića: _gac Svrha: Koristi Google Analitics za regulisanje stopa zahteva Trajanje: privremeni kolačić, ističe posle 1 minuta. Zasnovana je na saglasnosti ispitanika

Naziv kolačića: _gac_ Svrha: Koristi Google Analitics za određivanje informacija od korisnika u vezi reklama na Google Ads mreži. Google Ads tagovi konverzija čitaju ovaj kolaćić kada se Google Ads nalog i Google Analytics nalog povežu, osim ukoliko se ne odjavite. Trajanje: 90 dana. Ovaj kolačić se kreira kada javascript biblioteka izvršava komandu i ponovno se aktivira svaki put kada se podaci pošalju ka Google Analitici

Naziv kolačića: Facebook _fbp Svrha: Ovaj kolačić pomaže da se oglase oglasi ljudima koji su već posetili našu stranicu kada se nalaze na Facebooku ili digitalnoj platformi koja pokreće Facebook oglašavanje. Facebook ga koristi za isporuku niza reklamnih oglasa na Facebooku Trajanje: sesija. Zasnovana je na saglasnosti ispitanika

Naziv kolačića: .linkedin.com Svrha: Ovaj kolačić pomaže da se oglase oglasi ljudima koji su već posetili našu stranicu kada se nalaze na LinkedIn-u ili digitalnoj platformi koja pokreće LinkedIn oglašavanje. LinkedIn ga koristi za isporuku niza reklamnih oglasa na Facebooku i on predstavlja indirektni identifikator za praćenje konverzija, retargeting i analitiku Trajanje: 1 mesec. Zasnovana je na saglasnosti ispitanika

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Kontrola kolačića

Ukoliko ne želite da primate kolačiće, možete svoj internet pretraživač (Google Chrome, Mozzila Firefox, Microsoft Edge…) da podesite na taj način da Vas obaveštava kada Vam se kolačići šalju, a takođe možete i da odbijete prijem svih kolačića i obrišete sve kolačiće koji su već postavljeni na Vaš računar. Ukoliko želite da ograničite ili blokirate prijem kolačića koji se putem internet pretraživača postavljaju na Vaš uređaj, to se vrši podešavanjem samih postavki pretraživača; ovaj postupak je objašnjen u okviru opcije za pomoć u pretraživaču. Takođe, možete i da posetite internet stranica www.aboutcookies.org, koji sadrži detaljna uputstva o ovom postupku na različitim internet pretraživačima.

7. ČUVANJE

MPG Plus d.o.o. Beograd će obrađivati vaše Lične podatke samo za vreme potrebno za vreme trajanja Akcije. Vaši Lični podaci če biti obrađivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete pristanak za obradu Ličnih podataka odnosno kod otvorenih molbi i molbi za raspisane akcije podaci će biti čuvani 6 meseci od dana primanja otvorene molbe. U svakom trenutku možete povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka slanjem zahteva na adresu zzpl@mpg.rs

8. VAŠA PRAVA

MPG Plus d.o.o. Beograd vas obaveštava da, u skladu sa i u opsegu koji dopušta merodavno pravo, imate pravo da zatražite od MPG Plus d.o.o. Beograd pristup i ispravljanje ili brisanje Ličnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s vašim Ličnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podneti prigovor nadležnom nadzornom telu (u Republici Srbiji Poverenik Za Informacije Od Javnog Značaja I Zaštitu Podataka O Ličnosti).

a) Pravo na ispravku:

Ako obrađujemo vaše lične podatke koji su nepotpuni ili netačni, možete nas u bilo kom trenutku zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo pristupa:

Imate pravo da dobijete potvrdu da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne, i gde je to slučaj, pod uslovima iz čl. 15. Opšti propisi zahtijevaju pristup ovim informacijama.
c) Pravo na brisanje:
Možete nas tražiti da izbrišemo vaše lične podatke ako smo ih ilegalno obradili ili ako takva obrada predstavlja nesrazmerno posezanje u vaše zaštićene interese. Imajte na umu da postoje razlozi zbog kojih možda nećete biti odmah izbrisani, na primer, da biste izvršili zakonsku obavezu koja zahteva obradu.

d) Pravo na ograničavanje obrade:

Možete od nas tražiti da ograničimo obradu vaših podataka:

• ako osporavate tačnost podataka tokom perioda koji nam omogućava da proverimo tačnost tih podataka;

• ako je obrada podataka bila protivzakonita, ali vi odbijate brisanje i umesto toga tražite ograničenje za upotrebu podataka;

• ako nam informacije više nisu potrebne za predviđenu svrhu, ali ih i dalje trebaju kako bi ispunile zakonske uslove ili;

• ako imate prigovor na distribuciju ovih informacija.

e) Pravo na prenosivost podataka:

Možete od nas tražiti da vam dostavimo informacije koje ste obezbedili za arhiviranje u strukturiranom formatu, u uobičajenom mašinsko čitljivom formatu:

• ako ove podatke obrađujemo na osnovu saglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili izvršiti ugovor i

• ako se obrada vrši automatiziranim procesima.

f) Pravo na prigovor:

Ako distribuiramo vaše podatke radi vršenja javnog interesa ili zadataka javnih vlasti ili se pri obrađivanju pozivamo na naše legitimne interese, možete podneti žalbu na takvu obradu ako postoji interes da zaštitimo naše podatke.

g) Pravo na prigovor:

Ako smatrate da smo prekršili srpska ili evropska pravila zaštite podataka prilikom obrade vaših podataka, molimo kontaktirajte nas da razjasnimo bilo koja pitanja.

Ostvarivanje prava

Ako želite da iskoristite bilo koje od ovih prava, kontaktirajte nas koristeći naše kontakt informacije iz ovih pravila privatnosti. Kada se prijavite za ostvarivanje svojih prava, dužni smo prvo utvrditi identitet i tu svrhu ćemo zatražiti dodatne informacije radi provere istog. Ovo služi za zaštitu vaših prava i privatne sfere. Ako biste neko od ovih prava koristili prečesto i sa jasnom namerom da ih zloupotrebljavate, možemo Vam naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti da obradimo Vaš zahtev.

9. SIGURNOSNE PRAKSE

Sigurnost Vaših Ličnih podataka posebno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektronske i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo garantovati da će komunikacija između Vas i nas ili informacija uskladištenih na Stranici ili na našim serverima biti potpuno sigurna od neovlašćenog pristupa trećih strana. U najvećoj meri dopuštenoj merodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu koju ste mogli pretrpeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlašćenog pristupa, zloupotrebe ili izmene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

10. KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicom ili Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem putem e-maila zzpl@mpg.rs ili telefona: +381 (0)11 2619 799

Rukovodilac obrade ličnih podataka Srbija

MPG Plus d.o.o. Beograd

Milana Tankosića 8

11120 Beograd (Palilula), Srbija

Tel.: +381 (0)11 2619 799

Mail: zzpl@mpg.rs

Vrati se na naslovnu stranicu